Drepturile partilor: Partile au dreptul la confidentialitate din partea mediatorului
Drepturile partilor: Partile se pot retrage oricand din procesul de mediere
Drepturile partilor: Partile sunt libere sa aleaga mediatorul
Domenii de mediere

Domenii de mediere

 • Drept Comercial
 • Drept Civil
 • Drept Penal
 • Dreptul Muncii
 • Dreptul Familiei

Drepturile partilor

 • Partile sunt libere sa decida daca accepta procesul de mediere si acordul rezultat
 • Partile se pot retrage oricand din procesul de mediere
 • Partile sunt libere sa aleaga mediatorul
 • Partile au dreptul de a fi informate cu privire la procesul de mediere inainte de a accepta participarea la mediere
 • Partile au dreptul de a-si defini problemele si interesele şi au control total asupra solutiei de rezolvare a disputei
 • Partile au dreptul de a beneficia de serviciile unui mediator neutru si impartial
 • Partile au dreptul la confidentialitate din partea mediatorului
Ce este medierea?

Ce este medierea?

Medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate. Medierea se bazeaza pe încrederea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile. (Articolul 1 alin.1 si 2 din Legea nr. 192/2006)

Cand se poate recurge la mediere?

Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte în materie civila, comerciala, de familie, în materie penala, precum si în alte materii, în conditiile prevazute de prezenta lege. Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atât în afara, cât si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.(Articolul 2 alin.1 si 3 din Legea nr. 192/2006)

In ce dispute se aplica medierea:

 • dispute comerciale: datorii, neintelegeri contractuale;
 • conflicte ce apar in: accidente de circulatie, incendii, inundatii, malpraxis;
 • dispute imobiliare, granituire;
 • dispute client-banca;
 • partaje, divorturi, revendicari;
 • plangeri prealabile: loviri,viol…etc
 • dispute angajat patron;

Cine sunt mediatorii?

Poate fi mediator persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:
 • a) are capacitate deplina de exercitiu;
 • b) are studii superioare;
 • c) are o vechime în munca de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;
 • d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;
 • e) se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;
 • f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;
 • g) a fost autorizata ca mediator, în conditiile prezentei legi.
(Articolul 7 din Legea nr. 192/2006)

Unde gasim un mediator?

Mediatorii autorizati sunt înscrisi în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Consiliul de mediere are obligatia sa actualizeze periodic si cel putin o data pe an Tabloul mediatorilor si sa îl puna la dispozitie celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti, al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia. (Articolul 12 alin. 1 si 3 din Legea nr. 192/2006)

Unde are loc medierea?

Partile aflate în conflict se prezinta împreuna la mediator. În cazul în care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, în vederea acceptarii medierii si încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului. (Articolul 43 alin. 1 din Legea nr. 192/2006)

Cine plateste onorariul mediatorului?

Daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti în mod egal. (Articolul 45, partea finala din Legea nr. 192/2006)

Cum se desfasoara medierea?

Cum se desfasoara medierea?

Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de catre mediator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate în conflict. Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii. Partile aflate în conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, în conditiile stabilite de comun acord. În cursul medierii partile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, în conditiile legii.

Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate în conflict, de persoanele prevazute la art. 52 si la art. 55 alin. (1), precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului în care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere în conditiile art. 52 asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate. Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere. Mediatorul are dreptul sa se abtina si sa închida procedura de mediere, procedând potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplica în mod corespunzator. În aceasta situatie mediatorul este obligat sa restituie onorariul proportional cu etapele de mediere neparcurse sau, dupa caz, sa asigure continuarea procedurii de mediere, în conditiile stabilite prin contractul de mediere.

În cazul în care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Atunci când solicita punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sau, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fara a dezvalui identitatea partilor.

Procedura de mediere se închide, dupa caz:
- prin încheierea unei întelegeri între parti în urma solutionarii conflictului;
- prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
- prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.

În cazul în care partile au încheiat numai o întelegere partiala, precum si în cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente. La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevazute la art. 56 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Partile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal. Când partile aflate în conflict au ajuns la o întelegere, se redacteaza un acord care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui înscris sub semnatura privata. Întelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice, dispozitiile art. 2 fiind aplicabile. Întelegerea partilor poate fi afectata, în conditiile legii, de termene si conditii. Întelegerea partilor poate fi supusa verificarii notarului public în vederea autentificarii ori, dupa caz, încuviintarii instantei de judecata, în conditiile prevazute la art. 63. (Articolele 50-59 din Legea nr. 192/2006)

Se poate renunta la mediere?

Se poate renunta la mediere?

În orice faza a procedurii de mediere, oricare dintre partile aflate în conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, încunostintând, în scris, cealalta parte si mediatorul. Mediatorul ia act de denuntarea unilaterala a contractului de mediere si, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunostintarii, întocmeste un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere. Daca una dintre partile aflate în conflict nu se mai prezinta la mediere, fara a denunta contractul de mediere în conditiile alin. (1), mediatorul este obligat sa faca toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reala a partii respective si, dupa caz, va continua sau va închide procedura de mediere. (Articolul 60 din Legea nr. 192/2006)

Ce avantaje are medierea ?

Pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendata la cererea partilor, în conditiile prevazute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila. Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfasurarii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutita de taxa judiciara de timbru. În cazul în care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarâre, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila. Odata cu pronuntarea hotarârii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru învestirea acesteia. (Articolele 62 si 63 din Legea nr. 192/2006)

citeste si alte avantaje